Robisz remont? Musisz to zgłosić

Opublikowano: 10/22/2014

Wyremontowanie mieszkania bądź domu wiąże się ze spełnieniem wymagań, które narzucane są przez powszechnie obowiązujące prawo. Czasami właściciel nie zdaje sobie sprawy, że nie można przeprowadzać remontu bez zawiadomienia właściwych organów. 
 
Roboty budowlane, czyli budowa, a także montaż, remont czy rozbiórka obiektu budowlanego wymagają dostania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 
Prawo budowlane mówi o tym, że remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, które polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego, a które nie stanowią bieżącej konserwacji. W takiej sytuacji dopuszcza się wykorzystanie innych wyrobów budowlanych niż te, które zostały użyte w stanie pierwotnym. 
 
Choć remont podlega wyłączeniu od obowiązku uzyskania przed jego rozpoczęciem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, konieczne jest jego zgłoszenie właściwemu organowi. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem rozpoczęcia robót, jednak do zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu. Robót nie można wykonać później niż po upływie dwóch lat od wskazanego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
 
W zgłoszeniu muszą znaleźć się: rodzaj, zakres oraz sposób wykonywania robót budowlanych, a także termin ich rozpoczęcia. Należy również do niego dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 
Zmiany, które będą dokonywane w czasie remontu, nie mogą dotyczyć wspólnej części nieruchomości, ponieważ do tego będzie potrzebna zgoda wspólnoty.