Projekt nowego prawa budowlanego

Opublikowano: 3/11/2015

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przedstawiła propozycje prawne, które są przewidziane w projekcie kodeksu budowlanego. Zmiany zakładają uelastycznienie procedur, ułatwienie realizacji inwestycji oraz stabilizacja wydanych pozwoleń na budowę.

Do najważniejszych rozwiązań zalicza się wprowadzenie pojęcia zgody budowlanej. Ma ono obejmować pozwolenie na budowę i tak zwaną milczącą zgodę organu, która zostanie udzielona w wyniku zgłoszenia i niewniesienia sprzeciwu przez organ. Wprowadzona zostanie też możliwość przeniesienia zgody budowlanej na innego inwestora. Nie będzie miało znaczenia, czy przyjmie ona postać pozwolenia na budowę czy zgłoszenia z projektem urbanistyczno-architektonicznym. Inwestor będzie mógł wystąpić z wnioskiem o uchylenie pozwolenia na budowę.

Ponadto, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego nie będzie wiązało się z otrzymaniem zgody budowlanej.

Do tej pory projekt budowlany składał się z projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego oraz oświadczeń gestorów mediów i zarządców dróg publicznych, a także dokumentów geodezyjnych. Po zmianach projekt budowlany będzie obejmował projekt urbanistyczno-architektoniczny i projekt techniczny.

Prawdopodobnie zostanie skrócony termin rozpatrzenia zgłoszenia. Organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie miał 21 dni na rozpatrzenie zgłoszenia robót budowlanych.